İhracat Destekleri

Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği

Mevzuat: 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Amaç : Şirketlerimizin ve işbirliği kuruluşlarımızın Pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerinin desteklenmesi

Kapsam : Şirketler & İşbirliği Kuruluşları

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Hedef Grup

-Sınai / Ticari Şirketler

Desteklenen Faaliyetler

-Bir şirketten 2 kişinin (şirket çalışanı-ortağı) ihracat amacıyla yapacağı yurt dışı iş görüşmesi ziyaretleri için ulaşım ve konaklama masrafları

-Ön onaya gerek bulunmamaktadır

-Türkiye’ ye dönüş tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapılmalıdır

Destek miktarı : 5000 ABD Doları (Yılllık 10 Adet)

Destek Oranı : %70

Rapor Desteği

Hedef Grup

-Sınai/ Ticari şirketleri ve İşbirliği Kuruluşları

Destek Kapsamı

Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan

• Sektör raporları

• Ülke raporları

• Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil)

• Bakanlıktan Ön onay

Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları

Destek Oranı : %60(Şirketler) %75 (İşbirliği Kuruluşları)

Şirket Satın Almaya Yönelik Danışmanlık Desteği

Hedef Grup

-Sınai/Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları

Destek Kapsamı

Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri

• Mali Danışmanlık

• Hukuki Danışmanlık Bakanlıktan Ön Onay

Destek Miktarı : 200.000 ABD Doları

Destek Oranı : %60 (Şirketler) & %75 (İşbirliği Kuruluşları)

Sektörde Ticaret Heyeti Desteği

Destek Kapsamındaki Giderler

• Ulaşım giderleri

• Konaklama giderleri

• Tanıtım ve organizasyon giderleri

    ◦ Tercümanlık gideri

    ◦ Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderileri

    ◦ Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri

    ◦ Halkala ilişkiler hizmet gideri

Destek Miktarı : 100.000 ABD Doları

Destek Oranı : %50(İşbirliği kuruluşları)

             Hedef ve Öncelikli Ülkeler %60

Alım Heyeti Desteği

Hedef Grup

İşbirliği kuruluşları & 3 ay öncesinden ön onay

Desteklenen Faaliyetler

Yurt dışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların , basın mensuplarının Türkiye’ ye davet edilerek

• İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri

• Tesis ziyaretleri

• Meslek kuruluşu ziyareti desteklenir

Destek Miktarı : 75.000 ABD Doları

Destek Oranı : %50 (İşbirliği Kuruluşları)

             Hedef ve Öncelikli Ülkeler %60

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Hedef Grup

-İşbirliği Kuruluşu

Desteklenen Kapsamı

-İşbirliği kuruluşları aracılığıyla e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteklenir.

-Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her şirket başına işbirliği kuruluşlarına 2.000 ABD Doları destek. Her başvuruda en az 250 şirketin üye olması gerek

Destek miktarı: En fazla 5 e-ticaret sitesine toplu üyelik

Destek Oranı: %60

Destek Süresi : E- Ticaret sitesi başına 3 yıl

Mevzuat : 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Kapsam: E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80 oranında desteklenir.

Hedef Grup: İşbirliği Kuruluşları aracılığıyla sınai/ticari şirketler

Desteklenen Giderler: Bakanlık tarafından onaylanmış e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri.

İşbirliği Kuruluşu: TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, Ticari ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları, İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 124. Maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler. 

• E-Ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80 oranında desteklenir.

• Bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları destek verilir.

• İşbirliği kuruluşlarının, her başvuruda en az 250 şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir

• İşbirliği kuruluşları destekten en fazla 5 e-ticaret sitesi için yararlanabilir.

• Şirketler aynı site için en fazla 3 yıl destekten yararlanabilir.

• Üye olunan e-ticaret sitesinin Bakanlıktan onay almış olması gerek.

store, online, ecommerce

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Mevzuat : 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Amaç : Şirketlerin, pazara girişte karşılaştıkları teknik engelleri aşmalarını sağlayan uluslararası nitelikteki belge ve sertifika alımına yönelik harcamalarının desteklenmesi

Kapsam : Şirketler

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Hedef Grup

• Sınai/Ticaret Şirketleri

Desteklenen Faaliyetler

• Akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile test/analiz raporu alma giderleri

• Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri be belgelendirme giderleri

Destek Miktarı : 250.000 USD (YILLIK)

Destek Oranı : %50

Desteklenen Örnek Belgeler ve Analizleri

• ISO Serisi Belgeleri (OHSAS Belgesi Hariç)

• CE İşareti

• HACCP sertifikası

• GLOBAL GAP Belgesi

• Organik Ürün Sertifikaları

• OEKOTEX sertifikası

• Tarım Ürünlerine İlişkin Analiz Belgeleri

 

yurtiçi fuar desteği

Yurtiçi Fuar Desteği

Mevzuat : 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar

Amaç : Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılın arttırılması.

Kapsam: Şirketler

 

yurtdışıfuardesteği

Yurtdışı Fuar Desteği

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 201/5 SAYILI TEBLİĞ

• Fuar izinleri ve organizatörler

• Fuarların takibi

1 TEMMUZ 2017 TARİHİ İTİBARİYLE YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2017/4 SAYILI KARAR

• Destek uygulamaları

• Oranlar, azami destek miktarı

Mevzuat: 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Amaç: Şirketlerinizin yurt dışı fuarlara iştiraklerinin ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının özendirilmesi.

Kapsam: Şirketler & Üretici/imalatçı Organizasyonları

KATILIM TÜRLERİ

• Yurt Dışı Organizasyonu Kapsamında

    ◦ Milli Katılım Organizasyonları

    ◦ Türk İhraç Ürünleri Fuarı

    ◦ Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı

    ◦ Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar

• Bireysel Katılımlı Fuarlar

Milli Katılım Organizasyonları : Yabancı ana organizatörün düzenlediği fuara yetkili organizatör koordinatörlüğünde Türk katılımcıların iştirakidir.

-Genel nitelikli

-Sektörel nitelik

Türk İhraç Ürünleri Fuarları : yetkili organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen genel nitelikli yurt dışı fuarlardır.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Yetkili organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel nitelikli yurt dışı fuarlardır.

Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar : Yetkili organizatörlerce düzenlenen sektörel nitelikli yurt dışı fuarlara yabancı firmaların da katıldığı fuarlar.

Bireysel Katılım: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden gelen taleplere istinaden veya re’sen Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarıdır.

DESTEĞE ESAS TUTAR

Bakanlık tarafından belirlenerek resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazına ödenecek bedel.

• Yurt dışı fuar organizasyonlarında; fuar bazında

• Bireysel katılımı desteklenen fuarlarda; fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında belirlenir.

Destek Üst Limitleri ve Oranları

Genel Fuarlarda azami 71.000 TL

Sektörel Fuarlarda azami 107.000TL

Prestijli Fuarlarda azami 360.000 TL

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

Organizatör Tanıtım Desteği

Genel Fuarlarda azami 460.000 TL

Sektörel Fuarlarda azami 721.000 TL

İlave Tanıtım Desteği 460.000 TL

 

Yurtdışı Birim Marka Ve Tanıtım Desteği

Mevzuat : 2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Amaç : Şirketlerin yurt dışı pazarlara giriş ve tutunmalarının desteklenmesi

Kapsam : Şirketler & İşbirliği Kuruluşları

• Firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

• Bir firmanın en fazla 25 farklı birimi için destek verilebilir.

• İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir.

• Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten/tedarik eden şirketlerin depo gideri ve depolama hizmeti destek kapsamındadır. (%50 – yıllık 250.000 $)

Örnek Birim Kira Destek Süreci

1. Bilgi Alınması (Talep Edilirse)

2. Yurtdışında Şirketin Kurulması

3. Hedef Ülkede Kiralanacak Yerin Araştırılması

4. Kiralamanın Gerçekleştirilmesi 5. Müşavirliğe Başvurunun Yapılması

6. Ticaret Müşavirliğince Yerinde İnceleme Yapılması ve Ticaret Müşavirliğinin Belgeleri Onaylaması

7. Ticaret Müşavirliği Tarafından Onaylanan Belgelerin Firmaya İadesi ve Yerinde İnceleme Belgesinin İhracatçı Birliğine Gönderilmesi

8. Destek Ödeme Talep Belgelerinin Firma Tarafından İhracatçı Birliğine Gönderilmesi

9. İhracatçı Birliği Tarafından Tüm Belgelerin İncelenmesi ve Ödemenin Gerçekleştirilmesi

Tanıtım Desteği

Desteklenen Faaliyetler

• Tv ve Radyo

• İnternet

• Basılı tanıtım

• İç ve dış mekanlarda gerçekleştirilen tanıtım

• Özel tanıtım giderleri

• Diğer tanıtım harcamaları

Destek Miktarı : Yıllık 250.000 Dolar

Destek Oranı : %60 ila %80

Destek Süresi : 4 Yıl

Marka Tescil Desteği

Desteklenen Faaliyetler

-Yurt dışında marka Tescili ve korunması

Destek Miktarı : Yıllık 50.000 Dolar

Destek Oranı : %50

Destek Süresi : 4 Yıl

 

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN