KAMU DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

tasarımdesteği

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği

TASARIMCI ŞİRKETLERİ VE TASARIM OFİSLERİNE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI:

Tasarımcı şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri; tasarım ofisi ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yurtdışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri desteklenir.

Hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin;

-Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları tasarımcı şirketler için en fazla 300.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 150.000 ABD Doları,

-Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); kurulum/dekorasyon ve konsept mimari çalışması giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 100.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları, brüt kira harcamaları ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/ harç giderleri, tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla

ABD Doları,

-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri için en fazla 50.000 ABD Doları,

-İstihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt ücret giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 150.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 200.000 ABD Doları,

-İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri tasarımcı şirketler için en fazla 200.000 ABD Doları, tasarım ofisleri için en fazla 100.000 ABD Doları’na kadar %50 oranında ve yıllık limitlerle desteklenmektedir.

sanayiveteknoloji

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

    Kümelenme Destek Programı 

        • Uygun başvuru Sahipleri: En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri

        • Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yık için 25 Milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin %50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

     OSM’lere Uygulanan teşvik ve Muafiyetler ;

    • Uygun Başvuru Sahipleri: OSN Tüzel Kişiliği, OSB’lerde yer alan işletmeler.

      Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği ;

   • Uygun Başvuru Sahipleri : İşbirliğinde bulunan en az biri vergi mükellefi işletme olmak üzere 2 veya daha fazla kuruluş

      Ar-Ge Merkezleri Desteği ;

   • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen Statüsünde çalışacak olan en az 15 (30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması

   • Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması

   • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması

   • Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi

   • Ar-Ge Merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

   Uygun Başvuru Sahipleri: Ar-Ge Merkezi Belgesi veya tasarım Merkezi Belgesi almak için yapılan başvurularda işletmelerde aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır.

  a) Ar-Ge merkezlerinde en az elli ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam azman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi.

  b) Tasarım merkezlerine ise en az on ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi.

  c) Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

  d) Başvuru yapan işletmenin ; yeterli Ar-Ge veya tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması

  e) Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması

  f) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması

  g) Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği

    • Uygun Başvuru Sahipleri: Bu bölgelerin işletmesi ve yönetiminden sorumlu anonim şirketler(yönetici şirket), Girişimci işletmeleri, Öğretim üyeleri

    Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım)

    • Uygun Başvuru Sahipleri: Yurtiçi veya yurtdışında , kamu ya da özel fonlar ile desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projelerinin başarıyla sonuçlandıran gerçek ya da tüzel kişiler, Yurtiçi veya yurtdışında, özkaynaklarını kullanarak Ar-Ge faaliyeti yürüten ve sonucunda patent alan gerçek ya da tüzel kişiler, Teknoloji geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan ve bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerini başarıyla sonuçlandıran tüzel kişiler

KOSGEB Destekleri

        Girişimcilik Destekleri ;

        • Yeni Girişimci Desteği

        • 50 Bin TL’si geri ödemesiz toplamda 150 Bin TL’ye kadar işletme kurma desteği

        • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Yeni girişimci desteği alabilmek için önkoşuldur)

        • EĞİTİM DUYURULARI

        • İş planı Ödülü

        • İş geliştirme (İŞGEM Destek)

        Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri ;

        • Ar-Ge İnovasyon destek programı 1.5 Milyon TL’ye kadar destek

        • Endüstriyel Uygulama Destek Programı

        • Kobi Teknoyatırım – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 5 Milyon TL’ye kadar destek

        • Stratejik Ürün Destek Programı 5 Milyon TL’ye kadar destek

       İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri ;

    • KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için 1 Milyon TL’ye kadar destek

    • İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI Ortak tedarik, Ortak tasarım gibi konularda 1.5 Milyon TL’ ye kadar destek

    • ULUSLARARASI KULUÇKA MERKAZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması için uluslararası kuluçka merkezi kurulması projelerine 60 bin dolara kadar destek

    • TEKNOPAZAR – TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi için 150 Bin TL’ ye kadar destek

        KOBİ Finansman Destekleri ;

    • KREDİ FAİZ DESTEĞİ Kamu Bakanları aracılığıyla Kobilere uygun koşullarda kredi desteği

    • Gelişen İşletmeler Pazar KOBİ Destek Programı BORSA İSTANBUL’ da yer almak isteyen firmalara 500 Bin TL destek

        Laboratuvar Hizmetleri ;

        • LABORATUVAR HİZMETLERİ Metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında yapılan test maliyetlerine %50 oranında destek

Yatırım Teşvik Sistemi

        Genel Teşvik Uygulamaları ;

        • KDV İstisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

     Bölgesel Teşvik Uygulamaları ;

        • KDV istisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        • Vergi İndirimi

        • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

        • Yatırım Yeri Tahsisi

        • Faiz Desteği

        Öncelikli Yatırımların Teşviki ;

        • KDV istisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        • Vergi İndirimi

        • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

        • Yatırım Yeri Tahsisi

        • Faiz Desteği

        Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ;

        • KDV İstisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        • Vergi İndirimi

        • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

        • Yatırım Yeri Tahsisi

        Stratejik Yatırımların Teşviki ; 

        • KDV İstisnası

        • Gümrük Vergisi Muafiyeti

        • Vergi İndirimi

        • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

        • Yatırım Yeri Tahsisi

        • Faiz Desteği

        • KDV İadesi

     Genel Teşvik Uygulamaları

        Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlara, KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destekleri sağlanmaktadır.

        • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari yatırım tutarı:

            ◦ 1. Ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL

            ◦ 3. 4. 5. Ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.

        Kalkınma Ajansları Destekleri

        • Mali Destek Programı

        • Teknik Destekler

        • Fizibilite Desteği

        • Güdümlü Proje Desteği

                ◦ Kalkınma Ajansları’ nın destek miktarları, destek konuları ve destek takvimleri bölge dinamiklerine göre değişiklik göstermektedir. Güncel bilgi için bölgenizdeki kalkınma ajansının web sitesini ziyaret edin. Batı Akdeniz Bölgesi için https://www.baka.org.tr/

TÜBİTAK Destekleri

    Akademik ;

        Ulusal Destek Programları;

        • 1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Deste Programı

    • 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

        • 1002 – Hızlı Destek Programı

        • 1003 – Öncelikli Alanlara Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

        • 1004- Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

        • 1005- Ulusal Yeni Fikirleri ve Ürünler Araştırma Destek Programı

        • 1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

        • 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

        • 3501 – Kariyer Geliştirme Programı

        Uluslararası Destek Programları ;

        • İkili Proje Destekleri

        • ERA-NET    

        • COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

Sanayi ;

         Ulusal Destek Programları;

        • 1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

        • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

        • 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

        • 1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı

        • 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

        • 1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve yenilik Destek Programı

        • 1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

        • 1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasında Yönelik Destek Programı

        • 1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

        • 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

        • 1602 – TÜBİTAK Patent Deste Programı

        • Ufuk2020

        • 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

 İhracat Destekleri Pazar Araştırma ve Pazara Giriş ;

• Destek 1 – Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği ◦ Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırma gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı Pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.  

• Destek 2 – E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği  

 ◦ Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

• Destek 3 – Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği

 ◦ Müsteşarlık koordinasyonunun Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

• Destek 4 – Rapor Satın Alma Desteği

◦ Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

• Destek 5 – Yurt dışında Yerleşik Şirket Alımı – Danışmanlık Desteği

◦ Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000ABD Dolarına kadar desteklenir.

• Destek 6 – Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı – Danışmanlık Desteği

◦ İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirket için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

• Destek 7 – Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı – Kredi Faiz Desteği

◦ Bahse konu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

• Destek 8 – Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı

 Pazara Giriş Belgeleri ;

• Destek 1 – Pazara Giriş Belgeleri

◦ Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarının: insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri: tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporları 250Bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

• Destek 2 – Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

◦ Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette projeleri 2 yıl boyunca %50 oranında ve toplamda 1 Milyon ABD Dolarına kadar Desteklenir.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE);

• Kimler başvurabilir: Sanayi/Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Endüstri Bölgesi, İmalatçıların kurduğu dernek birlik ya da kooperatifler, ihracatçı birlikleri, teknoloji geliştirme Gölgeleri , Sektörel Üretici Dernekler

İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği;

Fuar Katılım Desteği ;

• Bakanlık tarafından her yıl ilan edilecek mal ticaretine ilişkin fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

Tasarım Desteği;

• Türkiye’ de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.                   

 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği ;

• Firmalarımızın ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Markalaşma ve Turquality Desteği ;

• Marka/TURQUALITY* Programı kapsamında firmaların;

◦ Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları

 ◦ Sertifikasyona ilişkin giderleri

◦ Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri

◦ Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri  

◦ Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri

◦ Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri, desteklenmektedir

 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları;

Özel Statülü Şirketler (SDŞ, DTSŞ)

• DTSŞ: Dış Ticaret Semaye Şirketi statüsüne sahip işletmelere vergi mevzuatı, Eximbank kredileri, gümrük mevzuatı, ihracat mevzuatı, ihracata yönelik devlet yardımları yönlerinden avantajlar sağlanır.

• SDŞ: Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine de vergi mevzuatı, Eximbank kredileri, gümrük mevzuatı, ihracat mevzuatı, ihracata yönelik devlet yardımları yönlerinden avantajlar sağlanır.

 Hizmet Sektörü Destekleri

 Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği ;

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması hedefiyle, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin karşılanmasını amaçlar.

 Aşağıdaki konularda destek alınabilir;

• Üzün-Hizmet Tescil Desteği

• Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği

 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

 • Belgelendirme Desteği

• Reklam, Tanırım ve Pazarlama Desteği

• Yurtdışı Birim Desteği

• Danışmanlık Desteği

• Acenta Komisyon Desteği

• Tercümanlık Desteği

• Hasta Yol Desteği

• Yurtiçi Tanıtım-Eğitimi Desteği

• Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği

 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği

• Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği

• Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği

• Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği    

• Film Reklam Desteği

• Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

• Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HISER)

• Yarışma-Etkinlik Desteği

• Bireysel Fuar Katılım Desteği

• Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği ;

• Bu destek kapsamında Teknik müşavirlik şirketlerine farklı oran ve miktarlarda Yurtdışı Ofis Desteği, Reklam, tanıtım ve Pazarlama Desteği, Pazar Araştırması , Yurtdışı Fuar Katılım Desteği, Seminer ve Konferans Katılım Desteği, Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği, Yurtdışı Eğitim Desteği: Yazılım Desteği, Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği, Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği Verilir.

 

digital marketing, seo, google

Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 201/5 SAYILI TEBLİĞ

• Fuar izinleri ve organizatörler

• Fuarların takibi

1 TEMMUZ 2017 TARİHİ İTİBARİYLE YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2017/4 SAYILI KARAR

• Destek uygulamaları

• Oranlar, azami destek miktarı

Mevzuat: 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Amaç: Şirketlerinizin yurt dışı fuarlara iştiraklerinin ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının özendirilmesi.

Kapsam: Şirketler & Üretici/imalatçı Organizasyonları

KATILIM TÜRLERİ

• Yurt Dışı Organizasyonu Kapsamında

    ◦ Milli Katılım Organizasyonları

    ◦ Türk İhraç Ürünleri Fuarı

    ◦ Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı

    ◦ Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar

• Bireysel Katılımlı Fuarlar

Milli Katılım Organizasyonları : Yabancı ana organizatörün düzenlediği fuara yetkili organizatör koordinatörlüğünde Türk katılımcıların iştirakidir.

-Genel nitelikli

-Sektörel nitelik

Türk İhraç Ürünleri Fuarları : yetkili organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen genel nitelikli yurt dışı fuarlardır.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları : Yetkili organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel nitelikli yurt dışı fuarlardır.

Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar : Yetkili organizatörlerce düzenlenen sektörel nitelikli yurt dışı fuarlara yabancı firmaların da katıldığı fuarlar.

Bireysel Katılım: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden gelen taleplere istinaden veya re’sen Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılımcıların doğrudan katılımlarıdır.

DESTEĞE ESAS TUTAR

Bakanlık tarafından belirlenerek resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazına ödenecek bedel.

• Yurt dışı fuar organizasyonlarında; fuar bazında

• Bireysel katılımı desteklenen fuarlarda; fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında belirlenir.

Destek Üst Limitleri ve Oranları

Genel Fuarlarda azami 71.000 TL

Sektörel Fuarlarda azami 107.000TL

Prestijli Fuarlarda azami 360.000 TL

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

Organizatör Tanıtım Desteği

Genel Fuarlarda azami 460.000 TL

Sektörel Fuarlarda azami 721.000 TL

İlave Tanıtım Desteği 460.000 TL

 

türkrefunddanışmanlık

Danışmanlık Desteği

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak için Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği konularda alacakları  danışmanlık hizmetlerine yönelik giderler, %50 oranında ve yıllık 200.000 dolara kadar desteklenmektedir.

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak için pazarlama stratejisi, yurtdışı pazara giriş ve pazar yapısı gibi konularda yapılacak olan danışmanlık hizmet giderlerine yönelik destekten yararlanabilmek için yararlanıcıların, danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce; gerekli evraklar ile birlikte “Ön Onay Başvurusu” yapmaları ve ön onay almaları gerekir. Ön onay alamayan danışmanlık hizmeti giderleri desteklenmez. Ön onay değerlendirilirken; danışmanlık hizmetinin alınacağı kurumun/kuruluşun/kişinin tecrübesi, uzmanlık alanı, daha önce yapmış olduğu çalışmalar ve danışmanlık hizmetinin muhtevası göz önünde bulundurularak verilir. Ön onayın alındığı tarihten sonra yapılan harcamalar destek kapsamındadır.

Danışmanlık hizmetinin alınmasına müteakip teşvik başvuruları, gerekli evraklar ile birlikte DYS(Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılır.

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) yönelik harcamalar, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 USD tutarında desteklenir.

Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilen Google Ads, Facebook, Instagram, billboard, afiş, broşür, TV ve radyo vs. reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik harcamaların desteklenmesine yönelik başvurular, faaliyetin tamamlanmasının ardından sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerekli evraklar ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Yapılan tanıtım faaliyetinin doğru hedef kitleye ulaşılması, en uygun organizasyon mekânının belirlenmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim metotları kullanılarak verilmesi, reklam tanıtım ve pazarlama teşviği kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından önemlidir.

 

Afiş, katalog, broşür, billboard gibi basılı tanıtım materyalleri ile eşantiyon malzemeleri ve tanıtım filminin desteklenmesine yönelik başvurular için tanıtım malzemesinin ya da tanıtım filminin kullanıldığı etkinliğe ait bilgi ve görsel örneklerin sunulması gerekir. Yurtiçinden temin edilen tanıtım materyallerinin yurt dışına gönderildiği gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedelli olmalı), miktarların belirtildiği detaylı kurye, kargo faturaları veya uygun nitelikteki belgeler ile birlikte kanıtlanmalıdır. Reklam tanıtım ve pazarlama desteği kapsamındaki prodüksiyon harcamalarında, prodüksiyon materyalinin Türkiye’de de kullanılacak ise prodüksiyon harcamalarına ilişkin hak ediş hesaplaması toplam harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

Arama motoru(Google Ads) ve sosyal medya(Facebook, Instagram…) reklamları kapsamında elektronik ortamda kontrol edilebilen belgeler hariç, yurt dışında düzenlenen ve 20.000 doları aşan fatura, ödeme belgesi, sözleşme ve gerçekleşme raporunun Ticaret Ataşeliği’ne DYS üzerinden onaylatılmalıdır. Belirtilen tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmeden en az 10 gün önce sağlık kuruluşları/acenteler tarafından ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirim yapılır.

Harcamaya ait belgelerin düzenlendiği ülke ile tanıtım faaliyetinin gerçekleştiği ülke farklı ise harcama belgelerinin onayı, belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği tarafından DYS üzerinden gerçekleştirilir. Ticaret Ataşeliği tanıtım çalışmasının gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Ataşeliği ile irtibata geçerek tanıtım çalışmasına yönelik bilgi alır. Düzenlenen bir sözleşmede hizmet alınan taraf yabancı ise söz konusu sözleşmenin, yabancı şirketin yerleşik olduğu ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından DYS üzerinden onaylanması gerekir.

2015/8 sayılı Karar’ın 1 no.lu ekinin “özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler yer alır.

Destek başlangıcı olarak ilk destek ödemesine konu olan tanıtım çalışmasının başlangıç tarihi esas alınır. Bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter. Bu tarihten önceki döneme ait faaliyetler desteklenmez.

 

 

TKDK Destekleri

TKDK Destekleri

• 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

• 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

• 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

• 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

• 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paket

• 302 -2 Arıcılık ve Arı Üretimi İşlenmesi ve Paketlenmesi

• 302 -3 Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

• 302 -4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetler

• 302 -5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

• 302 -6 Makine Parkları

• 302 -7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

ürünhizmetdesteği

Ürün Ve Hizmet Tescil Desteği

Sağlık turizmi faaliyetinde bulunan sağlık kuruluşları ya da sağlık aracı kuruluşları(acenteler) yurt dışına yönelik ürün ve hizmet tescili harcamaları ile yurt içinde tescilli markalarının yurt dışında da tesciline ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık 50.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

Ürün/hizmet tesciline ilişkin harcamaların desteklenmesine yönelik başvurular, tescil işleminin tamamlanmasının ardından sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerekli evraklar ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Ürün ve hizmet tescil teşviği kapsamında ürünün veya hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin danışmanlık, marka/patent bürosu hizmetleri, ürünün ya da hizmetin tescilin yapılacağı ülkede daha önce başka biri tarafından tescil ettirilip ettirilmediğine yönelik olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. zorunlu giderler desteklenmektedir.

Ürün/hizmet tescil yenileme giderleri, teşvik kapsamında yer almaz.

Destek başlangıcı olarak ilk teşvik başvurusu ödemesinde yer alan en eski tarihli fatura baz alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faturalar için ürün/hizmet tescil desteği başvurusu yapılamaz.

Yurt içinde tesciline sahip olunan markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin harcamaların desteklenmesine ilişkin teşvik başvuruları, tescil ve koruma işleminin tamamlanmasını ardından sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcılar DYS üzerinden yapılır.

Ürün ve hizmet tescili desteği kapsamında yurt içinde tescilli markanın yurt dışında tesciline yönelik marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, markanın tescilinin yapılacağı ülkede daha önce başka biri tarafından tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. zorunlu giderler ile markanın yurt dışında korunmasına yönelik hukuki danışmanlık harcamaları desteklenir.

 

Marka tescil yenileme giderleri, destek kapsamında değildir.

 

Destek başlangıcı olarak ilk teşvik başvurusu ödemesinde yer alan en eski tarihli fatura baz alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faturalar için marka tescil gideri başvurusu yapılamaz.

 

danışmanlıkraporu

Rapor Ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği

Bakanlık tarafından onay verilen kurumlardan alınan ya da hazırlatılan sektör araştırması, pazar araştırması, ülke, uluslararası mevzuatları, veri madenciliği ve değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka raporları ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine yönelik harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolar tutarında desteklenir.

Pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket satın alımlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerine yönelik harcamaların desteklenebilmesi için sağlık turizmi yararlanıcıların, öncelikle ön onay başvurusu yaparak alınacak hizmete dair ön onay alması gerekir. Ön onay verilmeyen raporlar ya da yabancı şirket satın alımına yönelik danışmanlık hizmetleri giderleri desteklenmez. Ön onay incelemesi yapılırken, raporu hazırlayan ya da danışmanlık hizmetini verecek olan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun ya da danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurulur.

Rapor desteği kapsamında satın alınacak raporlar, son 2 yıl içerisinde hazırlanmış olmalıdır. 2 yıllık sürenin hesaplanmasında teşvik başvurusu tarihi esas alınır.

 

Hizmetinin alınmasının ardından destek başvuruları gerekli evraklar ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

 

Veri tabanı üyeliği şeklinde olan başvularda söz konusu veri tabanına, ön onay formunda belirtilen zaman diliminde incelemeci kuruluşça(hizmet ihracatçıları birliği) tam erişim sağlanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu erişimin sağlanması, destekten faydalanan yararlanıcıların sorumluluğundadır.

 

Destek başlangıcı olarak; rapor desteği için ilk destek ödemesinde bulunan en eski tarihli fatura baz alınır. Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteği için ise ilk destek ödemesine konu olan faaliyetin başlangıç tarihi esas alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faturalar/faaliyetler desteklenmez.

 

man, sign, paper

Çevre Ve Kalite Belgeleri Desteği

Çevre, kalite ve insan sağlığına ilişkin mevzuatlara uyum sağlanabilmesi ya da ön tanı merkezi, ofis açılışı için gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

“Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi (EK-7A)”nde yer verilen belge/sertifikalara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamaların desteklenmesi başvuruları, ilgili belgenin alınmasını müteakip sağlık turizmi, bilişim, eğitim ve film sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından “Belgelendirme Desteği Başvuru Belgeleri (EK-7)” ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

 

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Belge kullanım ücretleri, ç) Zorunlu kayıt ücretleri,
 • Danışmanlık giderleri,
 • Eğitim giderleri,
 • Gözetim giderleri,
 • Yenileme giderleri, ğ) Test/analiz giderleri.

 

Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla

5.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

 

Yurt Dışı Birim Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri veya şubeleri üzerinden açtıkları birimlerin kira ve komisyon giderleri, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 USD tutarında desteklenir.

Kira desteğinden yararlanmak için, yararlanıcılar usul esaslarda yer alan belgelerle DYS üzerinden başvuru yaparlar. Kapsama alınan yurt dışı birimlerin(ofis, ön tanı merkezi, klinik, hastane…) destek ödemesi için EK-9B’de yer alan bilgi ve belgelerle DYS üzerinden başvuru yapılması gerekir.

Yararlanıcı sağlık turizmcisi, Karar’ın yayım tarihten önce açtığı yurt dışı birimleri için de bu destekten yararlanabilir.

Yurt dışında düzenlenen kira sözleşmesi, ödeme belgeleri ve yurt dışı birime ait belgeler, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Ataşeliği’ne DYS üzerinden onaylatılır.

Ticaret Müşavirliği Yurt Dışı Birim Desteği için yurt dışı birime ait ilk destek başvurusuna ilişkin belgeleri onaylamadan önce ve destek devam ettiği müddetçe her destek yılında birimi yerinde inceler. Bu incelemeler neticesinde Ticaret Müşavirliği söz konusu yurt dışı birimde gerçekleştirilen faaliyetin Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmaya yönelik olup olmadığını değerlendirir ve DYS üzerinden raporunu iletir. Ticaret Ataşeliklerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda incelemeci kuruluş bahse konu birimi destek kapsamından çıkartır.

Bu Genelge kapsamında 6 ay ve daha üzeri dönemi içeren kira ödemelerinin tek seferde yapılması durumunda hak ediş ödemesi, Ticaret Müşavirliği’nin yerinde inceleme yapmasının ve değerlendirmenin DYS üzerinden bildirilmesinin ardından gerçekleştirilir.

Destek kapsamına alınan ve destek ödemesi devam eden birimin kira sözleşmelerinde değişim olması halinde yeni kira sözleşmesi, birim sahibi tarafından ilgili Ticaret Ataşeliğine DYS üzerinden sunulur ve Ticaret Ataşeliğince söz konusu kira tutarının rayice uygun bulunması durumunda DYS üzerinden onaylanır.

Destek başvurusunda bulunulmuş bir yurt dışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir.

Başvuru sahibinin yurt içi ya da yurt dışı ortaklık yapısının destek oranının değişmesine veya desteğin sonra ermesine sebebiyet verecek şekilde değişmesi durumunda değişiklik tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvuru sahibinin DYS üzerinden gerekli bilgilerini güncellemesi ve değişikliğe dair bilgi ve belgeleri DYS’ye yüklemesi gerekir. Ortaklık yapısının belirtilen biçimde değiştiği ve 3 ay içerisinde bildirimde bulunmadığı belirlenen başvuru sahipleri, birim desteği kapsamından çıkarılır ve bekleyen teşvik başvuru dosyaları destek kapsamında değerlendirilmez.

Yurt dışı birim teşviği kapsamına alındıktan sonra faaliyeti sonlandırılan birim için; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içinde başvuru sahibi tarafından DYS üzerinden bildirim yapılır. Bildirimin yapılması durumunda bahse konu birim, kapandığı ya da organik bağın sonlandığı tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun belirtilmesi gerekir. Ödeme belgesinde belirtilememesi durumunda, kiraya verenden ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınır ve bu yazının DYS üzerinden sunulması gerekir.

Yurt dışı birim desteği başlangıç tarihi olarak desteğe konu olan ilk ay baz alınır ve destek süresi, bu tarihten itibaren 48 ay sonra biter.

 

Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

Sağlık kuruluşları/tesisleri ve aracı kuruluşların yurt dışında katılacaklar fuar, seminer, kongre gibi organizasyonlar için yurt dışı fuar katılım desteği verilmektedir.

Bireysel Katılımların Desteklenmesi

Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında;

 • Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları,
 • İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları,

desteklenir.

 

İşbirliği Kuruluşları ve Organizatörlerin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek unsurundan yararlandırılabilmesi için etkinliğin başlama tarihinden en az 1 (bir) ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir.

Gayrimenkul sektörüne yönelik düzenlenen milli katılım organizasyonları sadece bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen destek unsurundan yararlandırılır.

 

Bireysel katılımların desteklenmesi

Sağlık turizmi, bilişim, eğitim, film, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurtdışında düzenlenen ve “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)” nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri etkinlikleri ile 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi eki “Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi”nde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına yönelik katılım giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, etkinliğin gerçekleştirilmesini müteakip bahsi geçen kuruluşlar tarafından “Bireysel Katılım Desteği Başvuru Belgeleri (EK-31)” ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Ulaşımın, fuara gidiş sürecinde fuarın başlangıç tarihinden en erken 5 (beş) gün önce Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye; fuardan dönüş sürecinde ise fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün sonra fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin olarak yapılması zorunlu yurtiçi ve yurtdışı aktarma ve bağlantılar destek kapsamındadır.

 

Fuar katılımcısının destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den ilk ülkeye gidiş tarihinin, fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç 5 (beş) gün sonra olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.

İşbirliği kuruluşları ve ilgili olabilecek diğer kurum ve kuruluşların teklifi üzerine veya re’sen Genel Müdürlükçe uygun görülen fuarlar, “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)”ne dâhil edilir veya uygun görülmeyen fuarlar listeden çıkartılır. Anılan liste, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Katılım gideri kapsamındaki harcamaların ve ulaşım giderlerinin desteklenebilmesi için, söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekir.

 

Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)’ne fuar/kongre/ konferans/seminer/festival/film market eklenebilmesi için söz konusu organizasyonun;

 

 • Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
 • Uluslararası (katılımcı/ziyaretçi) nitelikli,
 • Stant ile katılım sağlanabilen,
 • Önceki yıl/yıllardaki performansı değerlendirilebilen
 • Kurumsal bir internet sitesine sahip

olması gerekir.

 

Altıncı fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olmayan organizasyonlar “Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)”ne eklenmez. Organizasyonun niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen fuarlar için altıncı fıkranın (ç) bendinde yer alan şart aranmayabilir.

“Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31A)”ne fuar ekleme taleplerinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.

 

Milli katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği kuruluşları veya organizatörler tarafından yurt dışında eğitim, sağlık, bilişim, film, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık ve lojistik sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer konularda düzenlenen ve “Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi (EK-32C)”nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere yönelik giderlerin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşu veya organizatör tarafından organizasyonun başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Milli Katılım Organizasyonu Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-32A)” ile birlikte DYS üzerinden başvuru yapılması ve ön onay alınması gerekir. Ön onay verilmeyen organizasyonlar desteklenmez.

Ön onay alınan organizasyon ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılması halinde ilgili işbirliği kuruluşu veya organizatör, söz konusu değişiklik hakkında, değerlendirilmek üzere gerekçesi ile birlikte DYS üzerinden bildirim yapar.

Organizasyonun gerçekleştirilmesini müteakip işbirliği kuruluşu veya organizatör tarafından reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile info-stand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderlerinin desteklenmesi için “Milli Katılım Organizasyonu Tanıtım Desteği Başvuru Belgeleri (EK-32B)” ile; organizasyon katılımcıları tarafından ise ulaşım ve katılım giderlerinin desteklenmesi için “Milli Katılım Organizasyonu Katılım Desteği Başvuru Belgeleri (EK-32)” ile birlikte DYS üzerinden başvuru yapılır.

Onaylanan milli katılım organizasyonları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

İşbirliği Kuruluşları veya organizatörlerin, organizasyon konusu sektörün/ sektörlerin veya organizasyon katılımcılarının tanıtımını ve katılımcılara iletişim hizmetleri sunulmasına yönelik info-standlarına ilişkin giderler, toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere; gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderler ise katılımcılara kiralanan toplam organizasyon alanının %15’ini geçmemek üzere desteklenir.

Ulaşım masrafları bu Genelge’nin 31’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası çerçevesinde desteklenir.

Milli Katılım Organizasyonu başvurularının destek kapsamına alınması için söz konusu faaliyete ilişkin ilgili Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinden DYS üzerinden onay alınması gerekmektedir. Ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda faaliyetin destek kapsamına alınmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

 

Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları tarafından;

 • Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları,
 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir.

 

Sağlık Kuruluşları ve Eğitim Kurumları bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen destek unsurlarından yıllık en fazla 5 (beş)’er adet etkinlik/eğitim program için yararlandırılır.

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için, ilgili sağlık kuruluşu veya eğitim kurumu tarafından etkinliğin başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-14A)” ile birlikte eksiksiz olarak DYS üzerinden başvuru yapılması gerekir. Ön onay verilmeyen etkinlikler desteklenmez.

Yurt içi tanıtım/eğitim etkinliğinin tamamlanmasını müteakip destek başvuruları, “Yurtiçi Tanıtım/Eğitim Desteği Başvuru Belgeleri (EK-14)” ile birlikte DYS üzerinden yapılır.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

 1.  Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,
 2. Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,
 3. Tercümanlık giderleri,
 4. Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri vb.),
 5. Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 6. Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,
 7. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri.

Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen giderler, en fazla 5 (beş) gün süreyle desteklenir.

Ön onay verilen programın katılımcı listesine ilişkin değişiklikler program başlangıç tarihinden önce, diğer değişiklikler ise değerlendirilmek üzere programın başlangıç tarihinden en geç 7 (yedi) gün önce DYS üzerinden bildirilir. Bahsi geçen süre içinde bildirilmeyen değişiklikler değerlendirmeye alınmaz. Bununla birlikte haklı sebeplerin varlığı halinde işbirliği kuruluşu, söz konusu hususları, ilgili belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere incelemeci kuruluşa sunabilir.

Yurtiçi tanıtım/eğitim etkinliği katılımcılarının organizasyonun başlangıç tarihinden en fazla 3 (üç) gün önceki ve bitiş tarihinden en fazla 3 (üç) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir.

Ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenebilmesi için yararlanıcıların/ katılımcıların onay verilen programın tamamına katılım sağlaması gerekir.

Yurtiçi eğitim desteği başlangıcı olarak ilk destek ödemesine konu olan yurtiçi eğitimin başlangıç tarihi esas alınır. Bu tarihten önceki döneme ait faaliyetler desteklenmez.