Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

Programın Kapsamı Nedir?

Yeni Karar ile desteklerden faydalanabilecek şirketlerin faaliyet alanları bilişim alt sektörlerinin tamamını içerecek şekilde genişletilerek ülkemizde bilişim ihracatının artırılmasına yönelik oluşturulmuştur. İnavasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülecektir.

Programa Kimler Başvurabilir?

 · Yazılım,

· Dijital oyun,

· Finansal yazılım ve teknolojiler,

 · Blok zincir yazılım ve teknolojiler,

 · Yapay zekâ, büyük veri,

· Siber güvenlik,

 · Akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri,

 · Telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri,

 · Veri merkezi,

 · Bilişim hizmetleri,

 · Sistem bakım ve destek hizmetleri ve

 · Dijital aracılık ve hizmet platformları gibi potansiyeli olan alt sektörler de kapsama alınmış olup; böylelikle, ihracat tabanının genişletilmesi hedeflenmiştir.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) – Başvuru Aşamaları

a)Ön Değerlendirme Soru Testi: Başvuruda bulunacak şirketlerin, ilk aşamada, internet sitesinde yer alan ilk değerlendirme soru testi ile yetkinliklerini değerlendirmeleri ve değerlendirme sonucu başvuruda ibraz etmeleri gerekir.

b)Ön İnceleme Çalışması: Başvurusu kabul edilen şirket için ön inceleme çalışması yapılır.

c)Ön İnceleme Raporu: İncelemeye ilişkin ödeme tarihinden en geç 2 ay içerisinde ön inceleme raporu hazırlanır ve Genel Müdürlüğe iletilir.

d)Programa Hak Kazanma: Program kapsamına alınan şirketlere, E – Turquality (Bilişimin Yıldızları) sertifikası verilir ve şirketler E – Turquality logosunu kullanma hakkı kazanır.

e)Stratejik İş Planı: Program kapsamına alınan şirketlerin ilk aşamada stratejik iş planını hazırlaması zorunludur.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Desteklerden yararlanacak olan şirketlerin DYS’ ye kayıt olmaları zorunludur. Şirketlerin, tanımlama işlemlerinin yapılabilmesine yönelik olarak yapacakları başvurudan önce MERSİS kayıtlarını güncellemeleri ve faaliyet gösterdikleri sektör (NACE) bilgisini doğru ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekir.

Şirketler; ibraz ettikleri ticaret sicili, imza sirküleri, yurt dışı ortaklık oranı bilgileri ile diğer bilgi ve belgelerin güncel tutulmasından sorumludur, gerçekleşecek değişiklikleri Hizmet İhracatçıları Birliği’ne bildirmekle yükümlüdür.

Desteklerden yararlanacak şirketler;

  1. Şirket Bilgi Formu ve Destek Taahhütnamesini (EK – Şirket Bilgi Formu),

b)Finansal Bilgi Formunu (EK- Finansal Bilgi Formu)

c)Yurt dışı ortaklık yapısını gösterir belgelerini (Desteğe konu faaliyetlerde)

her takvim yılında en az 1 (bir) defa KEP üzerinden Hizmet ihracatçıları Birliğine verir.