Yabancı Yatırımcı

TC Vatandaşlık-İkamet-Çalışma İzni

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Müracaatları

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

Vatandaşlık için;

-Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

-Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,

-Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

-Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

-İyi ahlak sahibi olmak,

-Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

– Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,

-Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Türkiye de İkamet İzni Alımı

Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancı kişiler vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış yapabileceklerdir. İkamet izni ile Türkiye’de kalmakta olan yabancı kişi izin süresinin sonuna geldiğinde şartları halen taşıyorsa ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikamet ettiği il valiliklerinde sahip olduğu ikamet iznini uzatabilir. Ya da başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumuna ilişkin ikamet iznine geçiş yapabilir.

-İkamet izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun düzenlemiş olduğu uygulamaya göre; refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir.

-18/05/2015 göç idaresi randevu sistemi henüz yeterli olmadığından çoğu yabancı vatandaşımız ikamet tezkeresi alma konusunda halen büyük problemler yaşamaktadır. Özellikle uzatma işlemlerinin çalışma izni mantığıyla yeniden düzenlenmesi yabancı vatandaşlarımız zor durumda bırakmaktadır.

-6458 sayılı kanunun uygulamaya koyduğu bir başka yenilik ise çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesidir. Kanunun 27 inci maddesi gereğince yabancı kişinin çalışma izni alması halinde; ayrıca ikamet izni almasına gerek olmamakta, çalışma izni süresince Türkiye’de kalma hakkı elde etmektedir.

Türkiye De Çalışma İzini Alımı

Yabancı uyruklu kişiler için çalışma izinleri, ikamet izinleri, vatandaşlık işlemleri, personel temini, sigorta işlemleri taleplerini uzman kadromuzla desdek oluyoruz.

Şirketlerde çalışma izni almak için aşağıdaki hususlar geçerlidir;

Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş ( 5 ) T.C. vatandaşının SGK’lı olarak çalışıyor olması zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda; çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş ( 5 ) T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı; Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.) Ayrıca şirketteki e-bildirge yetkilisinin, E-imza (Elektronik İmza) olma zorunluluğu 26.02.2018 tarihinden itibaren getirilmiştir.

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde; yabancı devlet hava yollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise; 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.

İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

Yabancıya ödenecek maaş tutarları; İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.

Yabancıya ödenecek ücret
a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

  1. b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
  2. c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
  3. d) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde; ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan; Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

Yabancı İşletmelere Kurumsal Çözümler

İşletmelerin yüksek kalitede üretim, düşük maliyet, global rekabet şartlarına uyum, büyüme, verimlilik, insan kaynakları yönetimi, kalite ve sistem güvence belgelendirmeleri gibi bileşenlerin bir araya gelmesi ve sürdürülebilir ve büyümeye elverişli hale gelmesi çok önemlidir.

-Marka Geliştirme, Markalaşma ve Marka Yönetimi

-Rekabet Stratejileri Geliştirme

-Finans Yönetimi

-Yönetim Sistemleri Kurgulama

-İş Süreçleri Tanımlama ve Organizasyon Sistem Tanımlamaları (Yeniden Yapılandırma)

-Yeni Ürün Geliştirme

-İşletmelere Özgü Yönetim ve Sistem Modülleri Geliştirme

 

 

Türkiye’de Sermaye Şirketi İşlemleri

– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve 3568 Sayılı Yasa kapsamında; Yabancı Sermaye Mevzuatı danışmanlığı,

– Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye ve Serbest Bölgelerde kuruluşları ve şube açılışları

– Yabancı sermayeli şirketlerin denetimi,

– Yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artışları,

– Yabancı sermayeli şirket birleşmeleri,

– Yabancı sermayeli şirketlerin tasfiye işlemleri,

– Yabancı sermayeli şirketlerin bölünmeleri,

– Yabancı sermayeli şirketlerin hisse devirleri,

– Yabancı sermayeli şirketlerin genel kurul toplantı organizasyonu,

– Çalışma izinleri

– Yatırım Teşvik Belgesi alınması ve Yatırımın tamamlanmasını müteakip teşvik belgesi kapanış işlemleri,

Konularında hizmet vermektedir.

 

Yabancı Yatırımcı Şirket Kuruluşu Gerekli Adım Ve İşlemler

 

Yabancılar İçin Şirket Kuruluşu Gerekli Adım ve İşlemler; temel olarak her şirket kuruluşunda olduğu gibi öncelikle şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür/temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar belirlenmelidir. Potansiyel Vergi Kimliği üzerinden bir banka hesabı açarak (şirketin türüne ve sermaye tutarına bağlı olacak) Yeni Ortaklık sermayesinin 1 / 4’ünü (% 25) bu hesaba yatırılması gerekmektedir.

 

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu için Gerekli Adım ve İşlemler

Şirket belgelerinin noter onaylı suretlerinin merkezi sicil kayıt sistemine kaydedilmesi ve aşağıda sayılan belgeler ile ilgili ticaret sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir:

 

– Ticaret odası kayıt dilekçesi,

– Kuruluş bildirim formu,

– Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi,

– Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve potansiyel vergi numarası dökümü,

– Yabancı ortak tüzel kişi ise apostil şerhini içeren veya Türk konsolosluğundan onaylı şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi ve sicil özetinin noter onaylı tercümesi.

– Kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekâletname,

– Noter onaylı Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (tescil talepnamesi),

– Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları,

– Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu,

– Ticaret Odası Kayıt beyannamesi.

 

 

Yabancı Sermaye & Yatırım Danışmanlığı

Yabancı Yatırımcılar için en önemli konuların başında ülke mevzuatları gelmektedir. Yatırım için gerekli koşullar, yatırım fırsatları, ortaklıklar ve bürokratik işlemlerin eksiksiz ve zamanında tamamlanması çok önemlidir.

 

Arazi Tahsis İşlemleri

 

-Yatırıma İlişkin Tüm Bürokratik işlemler

-Yatırım İzinlerinin Alınması

-Yabancı Yatırım Sektörel Bazda Teşvik ve Özel Teşvik Raporu Hazırlanması

-Yabancı Yatırımcıya Satın Almalar (Enerji-Sağlık-Turizm-Gayrimenkul-Liman-Şirket vb) Konusunda Hizmet

-Yabancı Sermaye Giriş İşlemleri

 

Yatırım Araştırma Hizmetleri,

 

Firmaların, dünyada olup biteni öğrenmesi, sektörel ve ülkesel gelişmelerin hangi aşamada olduğunun bilinmesi çok önemlidir. Bu nedenle de araştırma yapmak ve bu araştırmaları belli bir sistematik içinde yorumlamak İşletmeler için çok doğru bir karardır.

 

Araştırma Ve Raporlama Hizmetleri

 

-Ülke Araştırma Raporları

-Sektör Araştırma Raporları

-Ürün Araştırma Raporları

-Sektörel Rakip Şirket Analizleri

-Yurtdışı İhale, İş ve Proje Araştırmaları

-Fon ve Finansal Kaynaklar Araştırmaları

 

TÜRKREFUND DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN